آقای الف قطعه ای زمین به آقای ب می فروشد و ضمن عقد بیع شرط می کند که آقای ب وکیل آقای الف برای فروش اتومبیل او باشد. لکن بیع زمین به لحاظ مجهول بودن مورد معامله باطل بوده است حال آیا بیع اتومبیل آقای الف به وسیله آقای ب صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چون وکالت در ضمن بیع باطل بوده است لذا وکالت صحیح نیست و بیع اتومبیل هم یک معامله فضولی است که اگر صاحب اتومبیل بیع را اجازه کند، معامله تمام است و الّا باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن