آقای «الف» ملکی را به آقای «ب» می فروشد آقای «ب (خریدار) نسبت به بخشی از ثمن معامله، یک فقره چک به تاریخ وعده دار تحویل می دهد. در قرارداد بیع طرفین قید می نمایند در صورتی که چک در تاریخ مندرج در آن وصول نشود؛ آقای ب (خریدار) مبلغ یکصد میلیون ریال به آقای الف (فروشنده) خسارت پرداخت نماید. آیا خسارت مزبور شرعی است و آیا این خسارت ربا محسوب نمی گردد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شرط باطل است و حکم ربا دارد و فقط فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن