آیا برای اثبات یک حکم شرعی نیازمند آیه و روایت هستیم؟ یعنی اگر آیه و روایتی وجود نداشته باشد نمی توان حکم شرعی صادر کرد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

برای اثبات حکم شرعی باید آبه و یا روایات و یا یک قاعده شرعی عمومی وجود داشته باشد که مأخوذ از روایات و یا حکم عقل مستقل باشد و آن موضوع هم مصداقی از قاعده مزبور باشد و یا اجماع یا سیره وجود داشته باشد . بدون هیچ مأخذ شرعی و یا عقلی مستقل نمیتوان حکم شرعی نمود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن