آیا جهت اعمال خیار فسخ، بدواً اجبار لازم است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر مراحل اجبار فروشنده، طولانی بوده، به نحوی که سبب اضرار به خریدار باشد، باز هم بدواً اجبار لازم است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در مواردی که خریدار حق خیار فسخ دارد، هر زمان اراده کند میتواند فسخ کند و اجبار ضرورت ندارد و مخالفت فروشنده معنا ندارد و در صورت اراده بر اجبار، اگر اجبار فروشنده به تحویل مبیع موجب طولانی شدن و اضرار به خریدار باشد باید از محاکم قضایی کمک گرفت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن