آیا حاکم شرع یا نماینده او می تواند لقیط یا بچّه پرورشگاهی را به شخصی که بچّه را می خواهد بدهد و شرائطی را که به مصلحت کودک است (اعم از مسائل مالی و تربیتی و سرپرستی) به صورت شرط ضمن عقد یا شرط خارج لازم عقد بیان کرده و عقدی منعقد سازد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن