آیا سخن برخی افراد «معروف به اطبای سنتی و اسلامی »به عدم لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی معذر است وبا تکیه بر حرف آنها عدم رعایت پروتکل ها جایز است؟ این چنین افرادی از طرف اطبای مدرن متهم به اضرار و ایذاء غیر و تلف کردن نفوس مسلمین و گسترش بیماری خطرناک در سطح جامعه اسلامی می شوند ،آیا این افراد و آنان که قول به عدم رعایت پروتکل ها زده بودند را می توان در برابر ضرر وارد شده به مردم و نفوس تلف شده مسول دانست؟آیا افراد زیان دیده ، اولیاء دم و نیز حاکم شرع می توانند خواستار جریمه تعذیری ،جبران خسارات ،پرداخت دیه و قصاص نفس و اطراف شوند؟ این اطبا و طرفدارانشان در مجازات و جبران خسارات برابر هستند یا نه؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر بدانند که دارای ویروس کرونا هستند و بدون رعایت موازین بهداشتی در جامعه حضور پیدا کنند عمل آنها شرعا حرام است و اگر بدانند که موجب انتقال به دیگران شده و موجب آزار دیگران و یا خسارت جانی و مالی می شوند ضامن هستند لکن به صرف احتمال انتقال ویروس حکم به ضمان مشکل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن