اخذ خسارت به علّت تأخیر تأدیه، توسّط بانک یا اشخاص جایز است؟ اگر به نحو شرط ضمن عقد بوده تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن