الف: آیا اعراض موقوف علیهم از وقف خاص موجب بطلان و زوال وقف می شود؟ ب: در این زمینه آیا بین اعراض موقت و همیشگی تفاوتی وجود دارد؟ ج: در صورتی که اعراض موجب انتفای وقفیت شود تکلیف مال موقوفه چه خواهد شد و چه کسی مالک آن خواهد بود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: اعراض موقوف علیهم موجب بطلان وقف نمی شود بلکه مورد وقف باید در اختیار حاکم شرع قرار گیرد.
ب: فرقی در این زمینه و حکم آن نیست.
ج: مال موقوفه باید در اختیار حاکم شرع قرار گیرد تا در مصارف شرعی هزینه شود

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن