الف: با توجّه به این که شرط عدم عزل وکیل از ناحیه موکّل باید در ضمن عقد لازم باشد تا لازم الوفا باشد آیا اساساً در بیع خیاری شرط عدم عزل وکیل صحیح است؟ ب: اگر در بیع خیاری شرط عدم عزل وکیل شد آیا پس از انقضاء مدّت خیار و لازم شدن بیع، شرط عدم عزل وکیل نیز لازم الوفا می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: چون ذات بیع از عقود لازم است لذا شرط در ضمن عقد لازم محقق شده است
جواب:. ب: لازم الوفاء است

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن