اينجانب تمام اموال منقول و غير منقول خودم را به شوهرم مصالحه شرعى نموده‏ام و همچنين شوهرم تمام اموال منقول و غير منقول خودش را به من مصالحه شرعى كرده است به تائيد شهود كتباً و شفاهاً، حال با توجّه به نداشتن فرزند و فوت والدين، برادران شوهر مرحومم بعد از فوت او ادّعاى ارث دارند لطفاحكم شرعى را بيان فرمائيد:

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نظر به آنكه صلح بين الاثنين انجام گرفته در صورتى كه صلح زن تاريخش مقدّم بر صلح مرد باشد و زن اوّل اموالش را به مرد صلح نمود و بعد مرد اموالش را به زن صلح كرده، نسبت به اعيان تا زمان صلح و نسبت به منافع حتّى بعد از صلح و تا آخر عمر و مصالح تماماً متعلّق به متصالح است و ورثه در اين اموال سهمى ندارند ولى اعيان و حتى منافع آن كه به ملك مرد داخل شده بعد از صلح حقّ الارث است كه تمام ورثه حتّى زن از اين اموال ارث مى‏برد. لازم به ذكر است اگر صلح شامل اموالى كه مصالح اوّل صلح نموده، نباشد پس در ملك صلح كننده باقى مى‏ماند و متعلّق به ارث است و در غير اين صورت آن اموال هم مربوط به متصالح مى‏باشد و اگر مرد اوّل اموالش را به زن صلح كرد و زن هم بعد اموالش را به مرد صلح نموده، اموال باقى مانده از مرد به ورثه مى‏رسد و عَلى مافَرَضَ الّله تقسيم مى‏گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن