اگر مرجع تقلید زن خروج زن از خانه را برای کاری “جایز” بداند اما مرجع تقلید مرد با آن مخالف باشد و همچنین معتقد باشد خروج زن بدون اجازه باعث سقوط نفقه میشود آیا هر کدام میتوانند طبق نظر مرجع تقلید خود عمل کنند ؟ یعنی زن بدون اجازه خارج شود و مرد هم نفقه او را ندهد ؟ اگر مرجع تقلید زن خروج زن از خانه را برای کاری “واجب” بداند اما مرجع تقلید مرد با آن مخالف باشد و همچنین معتقد باشد خروج زن بدون اجازه باعث سقوط نفقه میشود آیا هر کدام میتوانند طبق نظر مرجع تقلید خود عمل کنند ؟ یعنی زن بدون اجازه خارج شود و مرد هم نفقه او را ندهد ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

هر کدام میتوانند به نظر مرجع تقلید خود عمل نمایند لکن چون موضوع زندگی زناشویی و حفظ کرامت خانواده اهمیت فوق العاده دارد لذا توافق در این امور بسیار شایسته است و در مواردی که مرجع تقلید زن خروج زن را واجب میداند چنانچه مرجع تقلید مرد حرام بداند و یا قائل به سقوط نفقه در فرض مذکور بداند نفقه ساقط است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن