اینجانب آپارتمانی را از شخصی که سند به نام ایشان بود به مبلغ ۲۰ میلیون تومان خریداری نمودم و قرار شد در بنگاه ۵۰% مبلغ را پرداخت نموده و ۵۰% دیگر را در محضر و در موقع انتقال سند به نام اینجانب، پرداخت نمایم و در موقع مقرّر تمام مبلغ را در دو قسمت پرداخت نمودم و سند نیز به نام اینجانب انتقال یافت و فروشنده عنوان نمود چون آپارتمان در دست کسی می باشد حدود ۶ ماه دیگر ملک را تخلیه می نماید و من هم قبول نمودم و موقع تحویل منزل با مدارکی که داشتم به نزد مستأجر رفته و درخواست تخلیه کردم. ایشان گفتند: من آپارتمان را به فروشنده شما به طور مدّتی فروخته ام و در قرارداد شرط کرده ام که هر کدام از چکها که برگشت بخورد معامله فسخ شده و من در اینجا به طور رایگان می نشینم؛ در صورتی که فروشنده دوّم (خریدار اوّل) سند را به نام اینجانب انتقال داده و تمام مبلغ را دریافت نموده است و حال آنکه اینجانب به هیچ عنوان از قرارداد و شرط این دو نفر خبری نداشته و اگر می دانستم چه بسا معامله را انجام نمی دادم. ۱. خیار جعل شده میان فروشنده و خریدار اوّل، خیار شرط است یا خیار تخلّف از شرط؟ ۲. با جعل خیار مذکور، حکم معامله دوّم که قبل از اعلان فسخ معامله اوّل، صورت گرفته است چیست؟ ۳. در فرضی که معامله دوّم صحیح باشد، فروشنده اوّل باید الباقی طلب خود را از خریدار خودش بگیرد یا از اینجانب که تمام ثمن معامله را به فروشنده خود پرداخت نموده و سند قطعی به نام اینجانب انتقال یافته است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ۱- خیار تخلّف شرط است
۲- معامله دوّم هم صحیح است امّا اگر فروشنده اوّل معامله را فسخ کند فروشنده دوّم که ملک را به شما فروخته باید پول شما را برگرداند و اگر خسارتی که مستند به معامله است به شما وارد شده باید جبران شود.
۳- باید طلب خود را از خریدار خود بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن