باسمه تعالی سلام علیکم مادرسال۹۶فیش واحداپارتمان خریدیم ودرهمان سال فروختیم.البته درمدتی که فیش دستمان بودخلف وعده ازشرکت دیده بودیم مثلاگفته بودند۴ماه دیگرواحدتان را انتخاب ومشخص میکنیم واگرنه خسارت پرداخت میکنیم ولی نکردندوهمین موجب نامعلومی کارشرکت وشک ماشده بود،اماچیزی به خریدارفیش نگفتیم وفروختیم چون میگفتیم ان شاالله که کارشان درنهایت درست میشودوالبته برای خریدخانه به پول نیازداشتیم.کسی که ازماخریده نیزسال ۹۷به کسی فروخته وچندماه بعدمعلوم شده شرکت کلاهبرداربوده وواحدهاراتحویل ندادندوالان رییس وکارکنان شرکت درزندان اند.ماازخریدارخودمان اسم کسی راکه از اوفیش خریده پرسیدیم تااگرخواست خسارت پرداخت کنیم امامیگویداسمش یادم رفته وبعدازاصرارمابرای یافتن مالباخته دیگرجواب تلفن مارانمیدهد.دادسراهم رفتیم وشماره ی فیش رانشان دادیم وگفتیم صاحب ان راپیداکنندولی میگویندبین۱۱۰۰پرونده سخت است که جست وجوکنند ولی شماره ی ماراگرفتند تااگر کسی باان مشخصات فیش پیداشد تلفن مارابدهندوایشان باماتماس بگیرد.البته علی الظاهرامکان شکایت کردن مالباخته ازفروشنده ی فیش هم وجوددارد.بااین اوصاف الان وظیفه ی ماچیست؟ایاباید به کارمنددادسرااصرارکنیم ویاپولی به اوبدهیم تاقبول کند واسم مالباخته راپیداکند؟ممنون ازاینکه به این سوال طولانی پاسخ میدهید واجرکم عندالله ان شاالله

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با توجه به مطالب مذکور و تلاش شما برای پیدا کردن مالباخته مسئولیتی متوجه شما نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن