با توجّه به «حرمت أکل مال به باطل» آیا می توان گفت انتفاع از سود ناشی از فعّالیّتهای نامشروع از طریق اقدام به عملیاتی که موجب مشروع جلوه دادن آن عواید و اموال می گردد از مصادیق «أکل مال باطل» است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: از مصادیق أکل مال به باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن