بسم الله الرحمن الرحیم الهی به امید تو محضر مبارک مراجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله علوی گرگانی سلام علیکم مقدمه: بند- الف) برائت استهلال اینجانب الهام الماسی که براساس مبایعه نامه شرعی وقانونی اقدام به خرید یک واحد آپارتمانی دراستان لرستان شهر درود نمودم، قرار برپرداخت مبلغی به صورت مشخص در مبایعه نامه براساس تراضی طرفین محقق میشود. شرح مختصر این پرونده به این قرار می باشد که اینجانب بنابر مبایعه نامه مارالذکر این پرونده در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۷ براساس همین مبایعه نامه با ثمن مشخص اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از خوانده نمودم، در روز انشاء مبایعه نامه مبلغ۹۰ میلیون تومان به ایشان پرداخت و به پیروآن مبلغ ۳۰ میلیون دیگر هم پرداخت نمودم اما در مورخه ۳۰/۷/۱۳۹۷ یک فقره چک به مبلغ ۲۶ میلیون تومان باید پرداخت می کردم که با هماهنگی خود ایشان قرار به دادن فرصت تا روز ۱/۸/۱۳۹۷ داده می شود اما در همان روز یعنی ۱/۸/۱۳۹۷ بند چک بین بانکی تحویل بانک رفاه اراک شعبه مخابرات می دهم ، و بانک که قابل استعلام می باشد،چون ساعت آخر کاری بانک بوده انتقال اول صبح روز ۲/۸/۱۳۹۷ محقق می گردد و به خاطر این چند ساعت خوانده اقدام به برگشت چک و به وفوریت اقدام به ارسال اظهارنامه و دادرس شعبه رسیدگی کننده هم اقدام به فسخ معامله حکم می دهد که فقط به خاطر چند ساعت ضرر قابل توجهی به بنده وارده شده که دیگر قابل جبران نیست ، چون قیمت خانه به شدت افزایش یافته و این چند ساعت به نظر دادرس اوفوا بالعقود نبوده ونخواهد بود که سئوالات فراوانی در پی دارد که آیا این چند ساعت وحدت مطلوب داشته یانه؟ و آیا وقتی روز مشخص می گردد غایت در مغیا آن تا کجا باید محاسبه گردد وقتی بنده در همان روز مشخص مبلغ چک را تحویل داده ام . سئوال های تقدیم از محضر ان مراجع عالیقدر شعیه اول- غایت در مغیا روز ۱/۸/۱۳۹۷ تا ساعت اداره است یا تا نیمه شب زیرا بنده در همان روز چک مذکور را به حساب محال علیه رسانیده ام اما خواهان فسخ در ساعت ۱۰ صبح اقدام به برگشت چک نموده است وقاضی محترم براساس این برگشت حکم به فسخ داده است در صورتیکه بنده در همان روز البته بعد از برگشت چک از سوی شاکی پول را به حساب بانک رسانیده ام آیا من باید این ضرر مالی را تحمل کنم از آن عالیقدر در خواست یاری دارم؟ دوم-آیا باتوجه به شرط ضمنی که در میابعه نامه آمده است که مبلغ چک باید در زمان تنظیم سند رسمی زده شود بند ۸-۶ مبایعه نامه تنافی با هم نداشته و این شرط ضمن عقد که محقق می سازد فروشنده باید همه امکانات آپارتمان را فراهم نماید و بعد مستحق دریافت وجه بشود برخلاف این فسخ نمی باشد زیرا ایشان هیچ امکاناتی در آپارتمان آمده نکرده است و قرار بر فراهم نمودن بود و فقط به دلیل اینکه مشارالیه(شاکی) در همان روز برگشت چک اظهارنامه به فوریت ارسال کرده است (درصورتیکه در همان روز پول در حساب ایشان یک ساعت بعد از برگشت چک موجود وبوده ) دادگاه محترم حکم به فسخ داده است در صورتیکه شرط ضمن عقد وجود داشته ودارد و به پیرو آن شرط ضمن عقد شرط ۸-۶ را از بین می برد تا نظر ان مراجع عالیقدر چه باشد؟ سوم- آیا ارسال اظهارنامه برای اطلاع طرف مقابل به فورتی در همان روز برگشت چه معنی داشته بجز اینکه نیت اصلی شاکی که پیمانکار است فسخ نبوده و در حالیکه همان روز مبلغ مذکور در حساب ایشان بوده فقط با تاخیر یک ساعت آیا این ارسال این اظهارنامه درست بوده یا نه؟ چهارم- درخاتم از آن مراجع عالیقدر شیعه درخواست دارم ارشاد فرمایند آیا این فسخ درست است یانه؟ باسپاس فراوان الهام الماسی

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ خریدار تا پایان ساعت اداری بانکی حق ادای وجه چک را دارد لذا چنانچه با استعلام از بانک مشخص گردد که خریدار همان روز نسبت به تأمین پول در بانک اقدام نموده است فسخ فروشنده شرعا صحیح نمی باشد.

۲_اگر فروشنده امکانات لازم برای انتقال آپارتمان را فراهم نکرده است و در بیع نامه هم این قید آمده باشد فسخ شرعی نمی باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن