تماشا و باز بینی فیلم های ماهواره ای (که ممکن است دارای صحنه های مستهجن نیز باشد) یا فیلم های تولید شده در شرکت های تولید فیلم تحت مالکیت غیر مسلمانان برای کارشناسی، تحلیل، سانسور و تدوین مجدد چه حکمی دارد؟ آیا از موارد ضرورت تلقی می شود؟ و آیا خرید، آرشیو و نگهداری چنین فیلم هایی جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تماشا و باز بینی اینگونه فیلمها به مقدار ضرورت شرعی مانعی ندارد ولی باید از افراد متأهل و دارای سن کامل که کمتر دچار گمراهی می شوند، استفاده شود.و خرید و نگهداری آنها به مقدار ضرورت و با هدف بازبینی مانعی ندارد و بعد از آن امحاء گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن