حدّ حجاب خانم ها در نماز و غير آن را بيان فرمائيد؟

پاسخ سوال ۲۹۴۹ :

در نماز تمام بدن زن بايد پوشيده باشد مگر صورت به مقدارى كه در وضو بايد شسته شود و دستها تا مچ و پاها تا مچ گرچه احتياط واجب آن است كه باطن پاها در نماز پوشيده شود و در غير نماز تمام بدن زن بايد پوشيده شود و به احتياط واجب صورت و كفين را هم بايد بپوشاند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن