حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی(دامت برکاته) با سلام و تحیت شخصی آپارتمانی را خریداری کرده و در بیع شرط شده که اگر هر یک از چکهای ثمن معامله پرداخت نگردد بایع حق فسخ عقد را دارد.بعد از عقد خریدار مطلع میگردد که بایع قبل از معامله با وی ،مبیع را به دیگری فروخته است لیکن بایع اعلام میدارد که بیع نخست فسخ گردیده ولی در مقابل ،خریدار اول ،مدعی قوام معامله بوده و خود را مالک میدانسته است و حتی طرح دعوای کیفری نیز مطرح میگردد.در این اوضاع خریدار دوم که نگران از وضعیت حاکم بوده از ترس تحقق فروش مال غیر با وجود پرداخت اکثریت درصد ثمن معامله از پرداخت آخرین چک مربوط به انتقال سند ،تا تعیین تکلیف نهایی ،امتناع میکند.در نتیجه با بررسی های قضایی معلوم میگردد که معامله اول فسخ گردیده بوده ودر نتیجه بیع ثانی صحیح بوده است.حال آیا در صورت مذکور که خریدار در حالت اضطرار و بلاتکلیفی مبنی بر استحقاق بایع در دریافت ثمن از پرداخت آخرین قسط امتناع نموده است،حق فسخی برای بایع حاصل میگردد یا خیر؟استدعا میگردد پاسخ در اسرع وقت ارسال گردد.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه امتناع خریدار دوم بخاطر نامشخص بودن معامله اول بوده است بایثع دوم حق فسخ معامله را به بهانه عدم پاس شدن چکها نداشته است و با تعیین تکلیف ییع دوم باید جک خریدار پاس شود و الا بایع حق فسخ دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن