حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی سلام علیکم احتراما همانطور که مستحضر می باشید حسب سند تعاریف و مفاهیم استاندارد بخش فرهنگ و هنر ( سازمان اوقاف و امور خیریه) که در راستای بند و ماده ۳ قانون تشکیل مرکز آمار ایران که مسئولیت تهیه تعاریف و تعیین مفاهیم و معیارها و طبقه بندی آماري را بر عهده دارد توسط مرکز آمار ایران تنظیم شده بازنويسي اسناد وقفي تبديل خطوط مختلف و ارقام سياق به خط ساده برابر متن سند كـه بـراي عمـوم افـراد قابل استفاده و استناد باشد اطلاق گردیده و باز همانگونه که اشراف دارید حسب ماده ۶۱ قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند در آن تغییری دهد که این ماده ناظر بر عدم امکان تغییر در مفاد وقف نامه می باشد حال اگر به اسم بازنویسی که در بالا تعریف آن طبق قانون ذکر گردید یک وقف متعلق به عنوان مثال ۵۰۰ یا ششصد سال پیش را بازخوانی و بازنویسی کنند اما به جای تبديل خطوط مختلف و ارقام سياق به خط ساده برابر متن سند، تغییرات در ارکان و مفاد وقف صورت دهند به عنوان مثال وقف خاص را در بازنویسی وقف عام غیرمتصرفی تعیین نمایند یا متولی موقوفه و تعیین ترتیب را کلا و مصداقی تغییر دهند و یا تغییر در حدود اربعه وقف صورت دهند آیا این اقدام اعتبار شرعی و قانونی دارد و یا در حکم تحریف و قلب حقیقت محسوب می گردد؟ با تقدیم احترام محمد داس مه

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

تغییراتی که موجب تغییر در ارکان وقف و نیت واقف شود شرعا حرام است و حکم تحریف وقف را خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن