در اثر تقصیر بانک، چک¬های مربوط به یک مشتری (صاحب حساب) در حالیکه وی بدهکار اشخاص ثالث نبوده و امضاء وی نیز بر روی برگ چک وجود نداشته، منجر به پرداخت چک¬های مورد نظر می گردد که البته تقصیر یاد شده به تأیید مسئولین ذیربط و صاحب نظران امر هم رسیده است. حال با توجه به فرض مستند طبیعتاً بانک مسئول جبران خسارات وارده می باشد. به نظر حضرتعالی آیا بجز اصل مبالغ پرداختی که در اثر اشتباه بانک صورت گرفته کاهش ارزش اقتصادی پول (تفاوت ارزش پول از زمان برداشت تا زمان دریافت وجوه) جزو خسارات وارده به صاحب حساب محسوب می شود یا خیر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتیکه ارزش اقتصادی پول بصورتی است که عرفاً ضرر و زیان صدق می کند، باید بانک نسبت به ضرر متضرر اقدام نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن