در احتیاط های واجب به مجتهد ديگری مراجعه کردم. حال بعد از ۶ ماه عمل به فتوای مجتهد دوّم می خواهم به مرجع اول خود برگردم. آیا می توانم برگردم؟ در صورت اعلم بودن مرجع اوّل یا مساوی بودن چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که مرجع دوّم اعلم از مرجع اوّل بوده و کشف شود که اوّلی اعلم نیست نمی تواند برگردد والا عمل به فتوای مرجع تقلید اول اشکال ندارد مگر یقین به بطلان فتوای یکی از دو مرجع پیدا کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن