در برخی از مناطق رسم بر این است که پدر داماد در جلسه تعیین مهریّه، قسمتی از اموال خود را به عنوان مهریّه به عروس خویش اهدا می نماید. اگر پدر داماد مثلاً یک دانگ از یک ملک را به عنوان مهر به عروس خویش بخشیده باشد آیا در موقع تقسیم ارث، آن پسر از مابقی سهم آن ملک ارث می برد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: سهم پسر از ارث، غیر از سهم عروس به عنوان مهریّه است و لذا پرداخت سهم عروس، موجب کاهش یا تلف شدن سهم پسر از ارث نمی شود و به قوّت خود باقی است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن