در بیع هرگاه طرفین، کلیه خیارات از جمله خیار غبن فاحش را با تراضی طرفین از خود ساقط کرده باشند ولی پس از مدتی یکی از طرفین متوجه وقوع غبن افحش در معامله مذکور گردد، آیا با رعایت مواعد قانونی درخواست ابطال مبایعه نامه مذکور از دادگاه صالحه جایز است؟ حکم شرعی ابطال بیع مذکور چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر غبن واقع شده غیر عرفی و غیر قابل پیش بینی بوده به گونه ای که عرفاً در هنگام اسقاط خیار غبن، این نوع غبن مدنظر طرفین نبوده درخواست ابطال معامله مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن