در مضاربه‏هاى امروزه سود و زيان متوجّه عامل است و صاحب سرمايه فقط در سود شريك است، بنابراين چه سود حاصل شود چه نشود، عامل ملزم به پرداخت سود مورد توافق به صاحب سرمايه است، آيا اين روش صحيح است؟ بفرمائيد كه راه شرعى چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در مضاربه شرعى چنين نيست كه ضرر، مشترك بين مالك و عامل باشد، بلكه زيان مخصوص مالك است و مالک نمیتواند شرط کند که ضرر به صورت اشتراك باشد، مگر آن كه عامل قبول كند كه خسارت از كيسه خود باشد، كه اين از قبيل شرط خارج است و اشكالى ندارد و مى‏تواند هم در پايان كار يك نوع مصالحه با مالك نمايد تا ضرر تنها متوجّه مالك نشود، لذا اين نوع مضاربه توأم با مصالحه بهترين راه مشروعى است كه بتوان با آن تجارت نمود، به شرط اين كه شرايط مضاربه رعايت شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن