دو شخص ملک مشاعی را به شخصی با شرط خیار فسخ می فروشند. شرط خیار محقق و خیار اعمال می گردد؛ ۱- پس از اعمال خیار مالکیت مال مشاعی چه حکمی دارد؟ ۲-در صورتی که یکی از شرکاء مال مشاعی مذکور، مال مشاعی را پس از معامله اول، بدون اذن سابق یا اجازه لاحق شریک، به شخص ثالثی فروخته باشد معامله نسبت به حصه هر یک از شرکاء چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: پس از اعمال خیار، مال مشاعی به مالکین سابق آن که به صورت مشاع مالکیت داشته اند بر می گردد.
نسبت به حصه هر کدام از شرکاء دیگر فضولی می باشد و در صورت عدم اجازه آن شریک، باطل می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن