سلام باتوجه به شرائط بوجود آمده بوسیله ویروس کرونا وعدم اطعام دهی در دهه اول محرم : (۱)آیامی شود هزینه اطعام رادر برنامه های دیگر مثل موکب اربعین ،ساخت حسینیه،مسجد،تهیه سبدمعیشتی صرف کرد؟ (۲)اگر وقف عام باشد آیامیشوداین جابجایی راانجام داد؟ (۳)اگر وقف خاص باشد آیامیشوداین جابجایی راانجام داد؟ (۴)نذر معین وغیر معین باشد می شود هزینه های اطعام را(موکب اربعین ،ساخت حسینیه،مسجد ،تهیه سبدمعیشتی)جابجاکرد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ اگر امکان اطعام در قالب ظروف یک بار مصرف و به صورت بهداشتی نباشد و یا سخت باشد و یا اطعام دهی به صورت وقف شرعی نباشد کمک به تهیه سبد معیشتی و یا ساخت حسینیه و یا امور فرهنگی دینی اشکال ندارد و شایسته است.

۲و۳ _ حتی المقدور باید به وقف به صورت بهداشتی و تهیه غذا در ظروف یک بار مصرف عمل نمود و اگر همین مقدار هم ممکن نبود در قالب کمک به مجالس عزاداری و روضه خوانی و یا کمکهای دینی که نزدیک تر به نظر واقف باشد عمل نمود.

۴_ در نذر معین باید طبق همان نذر عمل نمود مگر امکان شرعی نداشته باشد که هر موردی که به نظر واقف نزدیک تر باشد طبق آن عمل شود ولی در نذر عام مانعی ندارد و نباید به گونه ای عمل شود که بر خلاف اصل نظر واقف باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن