سلام العلیکم احتراما اگر یک فرد بهایی با داشتن مدارک قانونی در کشور ایران جهت امرار معاش مشغول کسب روزی حلال باشد آیا همان قوانین و مدارکی که برای همه مردم ایران استغاده میشود برای آنها هم باید از همان قوانین استفاده نمود یا باید قوانین دیگری را اجرا کرد ؟ و آیا میتوان محل کسب آنها فقط به جرم بهایی بودن پلمپ نمود و بازگشایی محل کسب را منوط به مسلمان شدن آنها قرار داد ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

منع از کسب و کار قانونی افراد غیر مسلمان که بر طبق موازین قانونی رفتار کرده و بر خلاف منافع ملی عمل نمیکنند به جرم غیر مسلمان بودن شرعا جایز نیست و نمیتوان کسب و کار قانونی افراد را منوط به اسلام آنان نمود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن