سلام .سال ۶۸ تا ۷۰ دانشجو بودم و نماز نخواندم و فاصله محل تحصیل تا زندگی ام ۵۵ کیلومتر بودو در این ۲سال ۴ روز در خوابگاه میماندم و ۳ روز در خانه و هم اکنون میخواهم نمازهای قضای او ن ۲ سال را بجا بیاورم آیا باید نماز را کامل بجا بیاورم یا شکسته؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر در هفته دو بار به مکان تحصیل خود می رفتید و برمیگشتید و این کاررا هر هفته انجام میدادید نمازهای شما در ان دو سال کامل بوده است و اگر در هفته صرفا یک بار می رفتید و چهار روز در خوابگاه بودید و سپس برمیگشتید نمازهای شما در آن زمان شکسته بوده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن