سلام عليكم ورحمة الله مستدعي پاسخ استفتا ذیل می باشیم. اگر شخصی ببیند که کسی علیه دیگری اقدام مجرمانه ای انجام ميدهد و جرم ارتکابی از موارد حق الناس باشد و اثبات جرم مذکور وابسته به شهادت شاهد باشد بفرمایید آیا فقط در صورتی که مجني عليه شاهد را در زمان ارتکاب جرم علیه خود رویت کرده باشد و وی را به عنوان شاهد در محکمه معرفی کند، وی مکلف به ادای شهادت هست یا درصورتی که مجني عليه شاهد را رویت نکرده باشد( با توجه به اینکه اثبات جرم بر شهادت شاهد متوقف هست) خودِ شاهد، مکلف به بیان به مجني علیه مبنی بر اینکه شاهد واقعه بوده می باشد؟ تشکر فراوان

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه احقاق حق منوط به شهادت شاهد باشند و در غیر آن صورت حق مجنی علیه ثابت نمی شود لازم است اعلام شاهد بودن و وقوع جرم به محکمه قاضی بشود مگر برای شاهد ایجاد دردسر عظیم کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن