سوال خواهشمند است که برای واضح شدن هر چه بیشتر مطلب، به سوالات مطروحه در هر قسمت به طور تفصیل همراه با استدلال پاسخ داده شود سوال ۱- الف-اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند ، ب-اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند ، حتی خیار غبن را ج-اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند ، به غیر از خیار تدلیس را آيا در این سه عبارت، اين اسقاط شامل خیار غبن هم می شود؟ آیا شامل غبن فاحش هم ميشود، با وصف اينكه در فرض الف و ب تصريح به اسقاط آن نشده است؟ آیا شامل غبن افحش نیز می شود؟ به طور کلی آیا سه عبارت بالا از نظر حضرتعالی فرقی با یکدیگر دارند. ۲–اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند حتى خيار غبن، الف-آیا چنین شرطی از نظر حضرتعالی و دیگر علما صحیح است یا این که منجر به غرری شدن معامله و بطلان آن می گردد؟ یعنی ایا چنین شرطی هم فاسد هم مفسد عقد است؟ ب-آیا فقط شرط با طل است و عقد صحیح است؟ ج- آيا اين اسقاط غبن فاحش را شامل ميشود، با وصف اينكه تصريح به اسقاط آن نشده است؟(و فقط لفظ خیار غبن گفته شده است)؟ د- در فرض مثبت بودن پاسخ قسمت ج، آیا شامل غبن افحش نیز می شود؟ ۳– اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند حتى خيار غبن فاحش، الف-آیا چنین شرطی از نظر حضرتعالی و دیگر علما صحیح است یا این که منجر به غرری شدن معامله و بطلان آن می گردد؟ یعنی ایا چنین شرطی هم فاسد هم مفسد عقد است؟ ب-آیا فقط شرط با طل است و عقد صحیح است؟ ج- در فرض مثبت بودن پاسخ قسمت ب، آیا شامل غبن افحش نیز می شود؟ ۴– اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند حتى خيار غبن افحش ، الف-آیا چنین شرطی از نظر حضرتعالی و دیگر علما صحیح است یا این که منجر به غرری شدن معامله و بطلان آن می گردد؟ یعنی ایا چنین شرطی هم فاسد هم مفسد عقد است؟ ب-آیا فقط شرط با طل است و عقد صحیح است؟ ج- در فرض مثبت بودن پاسخ قسمت ب، آیا غبن افحش ساقط می شود؟ ۵-اگر در مبايعه نامه اى نوشته شده باشد: طرفين كليه خيارات را از خود اسقاط كرده اند ، به غیر از خیار تدلیس الف-آیا چنین شرطی از نظر حضرتعالی و دیگر علما صحیح است یا این که منجر به غرری شدن معامله و بطلان آن می گردد؟ یعنی ایا چنین شرطی هم فاسد هم مفسد عقد است؟ ب-آیا فقط شرط با طل است و عقد صحیح است؟ ج-آیا این اسقط شامل خیار غبن هم می شود؟ د- آيا اين اسقاط غبن فاحش هم را شامل ميشود، با وصف اينكه تصريح به اسقاط آن نشده است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ هر سه عبارت فوق موجب اسقاط خیار عبن می شود اما خیار غبن فاحش و افحش ساقط نمی شود مگر قرائن و شواهد دال بر قصد اسقاط خیار فاحش باشد و اسقاط خیار افحش بعید است.

۲-شرظ صحیح است و موجب غرری شدن معامله نمی شود و خیار فاحش و افحش ساقط نیست مگر قرائن دال بر قصد بر اسقاط خیار فاحش داشته باشد و سقوط خیار افحش بعید است.

۳_شرظ صحیح است و موجب غرری شدن معامله نمی شود و خیار افحش ساقط نیست و خیار فاحش ساقط است.

۴_اگر عملا غبن موجود موجب سفهی شدن معامله نشود شرط صحیح است و الا شرط باطل است ولی عقد صحیح است.

۵_ این شرط صحیح است و خیار عبن هم ساقط است اما خیار عبن فاحش و افحش ساقط نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن