سوال : در صورتی که سند رسمی یک ساختمان کلنگی دو طبقه به صورت شش دانگ به نام شخصی باشد و در سال ۹۸ مالک رسمی موصوف اقدام به فروش و انتقال رسمی این ملک به شخص ثالث نموده و کل ثمن معامله را دریافت نماید و سند رسمی به نام خریدار انتقال گردد و خریدار بعد از اخذ کلیه مجوزهای ساخت بدوا شروع به تخریب ساختمان کلنگی و سپس اقدام به ساخت و ساز وفق پروانه شهرداری نماید ولیکن در پایان سفت‌کاری، برادر فروشنده مدعی مالکیت سه دانگ مشاع ملک شود و مدارکی را ارائه کند که سال ها قبل بین طرفین قراری بر شرایط شراکت بالمناصفه بوده است . ولی با قصور و تعلل مدعی موصوف دادخواست صحیحی از طرف او قبلا صحت الزام تنظیم سند به نام ایشان تقدیم نشده باشد . هم اکنون ۵ طبقه ساختمان وفق پروانه ساخت شده است و در مرحله پایان سفت کاری می باشد پاسخ بفرمایید با فرض اثبات عدم اطلاع خریدار و با توجه به اینکه بر فرض محال اثبات مالکیت مدعی نسبت به صدای مشاری زمین و اینکه هم اکنون ۵ طبقه ساخته شده است. نظر به اینکه آنچه موضوع دعا از سه دانگ مشاع زمین است اما آنچه هم اکنون موجود است ۵ طبقه ساختمان می باشد که شرعا و قانونا قابل تخریب و قلع و قمع نیست . آیا موضوع مطروحه از حیث دعوای جدید مدعی مبنی بر ابطال ۳ دانگ سند رسمی و تقاضای تخریب که به نام خریدار است با توجه به قاعده لاضرر از موارد تلف حکمی و یا تلف حقیقی است یا خیر؟ باتشکر مهدی انصاری ۴۳۹۰۴۹۸۱۳۴ ۰۹۱۲۱۸۱۳۰۵۹

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه ۵ طبقه ساختمان ساخته شده و عرفا تخریب آن موجب حسارت فراوان به خریدار است در حکم تلف حکمی است لذا اگر فروشنده مشاع بودن ملک را به خریدار اطلاع نداده است ضامن اصلی می باشد و باید خسارت شریک خود را بپردازد و اگر خریدار هم آنرا بپردازد میتواند خسارت را از فروشنده دریافت کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن