شخصى در آخر وقت، نماز ظهر را اقامه مى‏كند و در اثناء نماز متوجّه مى‏شود كه نماز ظهرى را كه شروع كرده، تمامادر وقت نماز عصر است آيا بايد نماز ظهر را رها كند، يا آن كه عدول به عصر نمايد؟

بر حسب ظاهر، نماز او باطل است چون در وقت مختصّ عصر است و دليلى بر جواز عدول هم نداريم و ادامه نماز هم جايز نيست، چون مستلزم فوت وقت براى نماز عصر می شود، و لذا پس از رها كردن نماز ظهر، نيّت اداء عصر را می ‏كند، چون يك ركعت يا بيشتر آن در وقت است و در غير اين صورت نماز را تمام كند، و احتياطا هر دو را قضا نمايد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن