شخصی با علم و اطلاع از این که مالکیت ملکی در معرض ادعای ابطال قرار دارد آن را به قیمتی بسیار کم¬تر از مظنه بازاری خریداری می نماید و طرفین توافق می کنند اگر بعداً مالکیت تثبیت شد یا باطل شد، هیچ ادعایی بر یکدیگر نداشته باشند. متعاقباً مالکیت فروشنده در دادرسی قضایی مورد ابطال قرار می گیرد. حال با عنایت به آن که اگر مالکیت تثبیت می شد معامله به ثمنی بسیار کمتر از قیمت بازاری تثبیت شده بود، در این فرض آیا خریدار می تواند استرداد ثمن را بنماید یا خیر و آیا می تواند مطالبه خسارت کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فروش ملکی که مالکیت آن اثبات شده نیست به صورت مردّد، صحیح نیست و باطل می باشد مگر ملک طبق حالت اولیه و ظاهراً به صورت جزمی متعلق به فروشنده باشد و صرفاً کسی ادعای خلاف کرده باشد و در دادگاه مطرح شده باشد که با این حالت بیع ملک مالک صحیح است و با این فرض چنانچه معامله صورت گیرد وملک متعلق به دیگری شد، خریدار حق استرداد و یا مطالبه خسارت را ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن