شخصی جنسی را از دیگری به چند برابر قیمت واقعی آن خریداری می کند البته به شرط مضاربه، به این معنی که فروشنده ملزم باشد مبلغ مشخصی را ماهیانه به مدت معلومی در اختیار خریدار بگذارد تا با آن مضاربه انجام دهد: الف: آیا این معامله صحیح می باشد؟ ب: اگر به جای بیع مثلاً عقد صلح انجام شود، چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شرط پرداخت ماهیانه مبلغی بدون انجام معامله شرعی دیگری غیر از بیع صحیح نیست.
جواب: صحیح نمی باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن