شخصی در حین معامله، از قیمت عادلانه مبیع مطّلع نبوده باشد و زیر قولنامه چاپی یا احیانا وکالتنامه را امضاء نموده، ولی پس از مشخص شدن غبن فاحش و در مدّت کوتاهی، بلافاصله به خریدار اعلان غبن فاحش و فسخ قرار داد را نموده است ولی خریدار زیر بار نمی رود. در این حالت، وضعیّت معامله و مبیع و حکم شرعی آن چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با توجّه به مطالب بالا، معامله فسخ است مگر آنکه در قولنامه، تمامی خیارات ساقط شده باشد که در این صورت، چنانچه کسی که امضاء کرده ادعا کند که متوجّه سقوط خیارات نبوده و این مطلب نیز در حق او ثابت شود، معامله فسخ است ولی اگر کسی است که باسواد است و متن توافقنامه را خوانده باشد، نمی تواند ادعا کند که توجّه به سقوط خیارات نداشته و لذا معامله صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن