شخصی طی قراردادی اقدام به خرید (معاوضه) ملک با یک دستگاه صنعتی در سال ۱۳۹۰ را می نماید در زمان خرید فروشنده ملک هیچگاه اعلام نمی نماید که ملک را به مدت ده سال به دیگری (شخص ثالث) اجاره داده و در اختیار اوست، پس از مدتی خریدار متوجه می گردد حق انتفاع ملک به مدت مذکور به دیگری واگذار شده و در قرارداد نیز اسقاط کافه خیارات از طرفین بعمل آمده است. سؤال: ۱- آیا با وجود اسقاط کافه خیارات خریدار حق فسخ معامله را به علت جهل به موضوع وکتمان فروشنده در خصوص اجاره ملک موصوف دارد یا خیر؟ ۲- آیا وضعیت این بیع از بدو امر صحیح بوده یا باطل است؟ ۳- چون در قرارداد ذکر شده تحویل ملک و ماشین مورد معاوضه همزمان می باشد و ملک در اجاره دیگری است و تا کنون نیز در تصرف ثالث است آیا اجرت المثل به آن ماشین و مال مورد معاوضه تعلق می گیرد یا خیر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ۱- با توجه به کتمان عمدی فروشنده ملک نسبت به اجاره فرد ثالث ومتضرر شدن خریدار، حق فسخ پا برجا است.
۲- بیع از ابتدا باطل نبوده است اما خریدار حق فسخ دارد.
۳- در صورتیکه خریدار معامله را فسخ کند و از ملک مورد نظر هم نتواند بهره ببرد حق دارد اجرة المثل دستگاه صنعتی مورد نظر را در این مدت از فروشنده دریافت کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن