شخصی هنگام فوت، دارای دو همسر دائم بوده که از همسر اوّل، سه پسر و چهار دختر و از همسر دوّم، دو دختر و دو پسر به جای مانده است. بخشی از ماترک آن مرحوم زمین می باشد. آیا به همسر دوّم و سایر فرزندان از لحاظ شرعی ارث تعلّق می گیرد؟ همچنین یکی از فرزندان همسر اوّل بدون اطلاع سایر وارثین، اقدام به فروش اراضی مذکور نموده است. آیا ایشان حقّ چنین کاری را داشته است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما: به هر دو همسر ارث تعلّق می گیرد و به تمام فرزندان از هر دو زن نیز ارث تعلّق می گیرد ولی زنان از اصل زمین ارث نمی برند. همچنین کسی که مال را بدون رضایت دیگر ورّاث فروخته، ضامن است و حقّ چنین کاری نداشته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن