ضمن فروش آپارتمانی شرط می شود که خریدار پس از عقد، ذمّه برادر فروشنده را از دینی که به خریدار دارد و میزان آن معلوم نیست ابراء کند. آیا شرط مذکور شرط فعل مادی است یا حقوقی؟ آیا عدم مشخّص بودن دین، خللی به اصل معامله وارد می کند؟ آیا اساسا این شرط صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: موجب جهل در اصل معامله است که هم شرط و هم معامله باطل می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن