عرض سلام و احترام محضر مبارک آیت‌الله العظمی علوی گرگانی مردی در زمان حیات و گویی به منظور تسهیم متوازن ارثیه بین فرزندان، بدون توجه به حکم شرعی و با این فرض که اختیار وصیت نسبت به تمام اموال خود و نیز تمام ترکه زوجه موحومه اش را داشته، اقدام به تنظیم وصیتنامه نموده و بر این اساس کلیه اموال متعلق به خود را به انضمام تمامی ترکۀ زوجه‌اش (که پیش از وی فوت نموده بوده) را به موجب وصیت‌نامه‌ واحده، بین فرزندان خود تقسیم نموده، به نحوی که تمام اموال خود را به فرزندان ذکور اختصاص داده و میان ایشان تقسیم کرده و تمام ترکۀ زوجه مرحومه را به فرزندان اناث تخصیص داده و بین ایشان تقسیم نموده است. آیا چنین وصیتی از نظر شرعی صحیح و نافذ است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنین وصیتی در مازاد بر مقدار یک سوم آن نافذ نیست مگر سایر وراث هم راضی باشند لذا به مقدار یک سوم اموال به وصیت عمل می شود و در مازاد آن باید طبق سهم الهی عمل گردد و پسر دو برابر دختر ارث می برد و اگر ورثه راضی شدند به گونه ای که خود میخواهند میتوانند تقسیم ارث داشته باشند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن