قطعه زمینی به دو برادر و یک خواهر به ارث رسیده است که مساحت آن … متر مربع می باشد. سازمان زمین شهری بدون اینکه حقّی داشته باشد قسمتی از آن را بایر اعلام کرده و آن را تملّک نموده و به اداره ثبت احوال می فروشد. بر اساس شکایت یکی از ورثه ذکور، دیوان عدالت اقدامات زمین شهری را در تملّک و واگذاری به اداره دیگر باطل و غیر شرعی اعلام می کند. بعد از آن، خواهر مذکور که سهم الارث شرعی وی ۳۲۷ متر مربع بوده است بدون اذن شرکای دیگر (برادران) به زمین شهری مراجعه و آن ارگان نیز به صدور برگ عمران به مساحت ۸۲۰ متر مربع (مازاد بر حصه شرعیّه خواهر) اقدام می کند. ایشان نیز بدون اجازه شرکای دیگر، آن را به تملّک خود درآورده و اقدام به فروش زمین به شوهر خود می نماید و شوهر وی نیز در مقام درخواست اخذ سند رسمی به نام خود برمی آید که با اعتراض شرکاء (برادر زنده و وارث برادر متوفّی) مواجه می گردد: الف: آیا تملّک مازاد بر حصّه شرعی از سوی خواهر مذکور صحیح بوده است؟ ب: آیا با وجود مقرّرات ارث که پسر دو برابر دختر می برد گواهی عمران صادره از سوی سازمانی غیر ذی نفع، دلیل مالکیّت شرعی تلقّی می شود؟ ج: آیا فروش حقّ سایر شرکاء بدون اذن آنها از سوی خواهر مذکور به شخص ثالث عقدی صحیح تلقّی می گردد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: جایز نیست و غصب خواهد بود.
ب: دلیل بر مالکیّت نیست.
ج: معامله فضولی است و اگر برادران اجازه نکنند فروش آن باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن