مالکی در عوض وام دریافتی از بانک، ملک ۶ دانگ خود را کاملا در رهن بانک قرار داده و ضمن عقد رهن این قرارداد در بند ۷، مالک متعهّد گردیده تا قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، بدون موافقت قبلی و کتبی بانک، هرگونه نقل و انتقال تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی، شرطی، رهنی و حتّی به صورت اجاره، صلح، وصایا و وکالت به غیر را از خود سلب نموده است. اولّاً آیا چنین شرطی صحیح و نافذ است؟ ثانیاً در صورت صحّت شرط اگر مشروط علیه بر خلاف شرط عمل نموده و مال مورد رهن را به شخص دیگری انتقال دهد آیا این انتقال و واگذاری که بر خلاف شرط صورت گرفته صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اولّاً: ماهیت رهن همین معناست و لذا احتیاج به شرط هم ندارد ولی اگر شرط هم بشود اشکال ندارد. ثانیاً: انتقال فضولی است و اگر بانک، انتقال را اجازه نکند، انتقال باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن