معنای «افضل» و «ینبغی» و «آوردن عمل به قصد رجاء» یا «به رجاء مطلوبیّت» که در فتاوی آمده است چیست؟ فرق بین «عدم جواز» و «حرام» چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: «افضل» و «ینبغی» به معنای استحباب است و «عمل به رجاء» یا «رجاء مطلوبیّت» به معنای عمل به قصد مطلوب بودن آن در نزد شارع است و همچنین بین «عدم جواز» و «حرام» در عمل فرقی نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن