ملکی است به صورت مشارکت که کمی بیشتر از ۵/۳ دانگ برای یک نفر و کمی کمتر از ۵/۲ دانگ برای نفر دوّم که مجموع آن شش دانگ کامل می شود. حدود دو سال است که نفر دوّم در طبقه همکف ساختمان سکونت دارد و می گوید با اجازه پدر شما در این محل سکنا نمودم. با توجّه به اینکه پدرم مرحوم شده و سهم شراکت ایشان که کمی بیشتر از ۵/۳ دانگ است و مربوط به ورثه ایشان می باشد اجاره ای به ورثه ایشان تعلّق می گیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر سهمی را که در تصرّف دارد و استفاده می کند از سهم خودش بیشتر است باید نسبت به آن سهم بیشتر، به ورثه اجاره بدهد گرچه در هنگام حیات پدر به او اجازه داده شده باشد زیرا بعد از فوت پدر، سهم ورثه می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن