موضوع : شکایت از بانک مهر اقتصاد برای رای ابطال سند رسمی ملک موردمزایده وخلع یدوپرداخت خسارت باسلام وتحیات احتراما اینجانب مسلم علیزاده فرزند محمود به کد ملی ۶۳۶۸۶۹۷۹۰۳در تاریخ دیماه سال ۱۳۹۵ بصورت ترک تشریفات ،اقدام به خرید پلاک ثبتی شماره ب ۴۸/۲۵۴۵ به مساحت ۹۰مترمربع ،به نشانی قم -۲۰ متری شهیدبهشتی چمران شمالی کوچه ۱ پلاک ۳۹ ،از اموال تملیکی بانک مهراقتصاد (با مالکیت قبلی آقای علی اصغر جلیلی )به مبلغ ۲،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال نمودم که وجه آن نیر حسب قرارداد منعقده فیمابین ،طی دو فقره فیش بانکی پرداخت گردید ودر تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۵ ملک مورد معامله توسط اینجانب تصرف گردید. که با توجه به وضعیت نامناسب ملک ،از این بابت نیز مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال صرف مرمت وباسازی آن نمودم .لازم به توضیح است که در تاریخ معامله ،ملک مذکورفاقد متصرف بوده وهمچنین سند تک برگ بنام آن بانک صادر شده بود.ومسئولین بانک اعلام نموداند که ملک هیچ گونه مشکلی ندارد .متاسفانه طبق رای شماره ۹۵۰۹۹۸۲۵۱۳۴۰۰۵۷۴ مورخه ۱۰/۵/۱۳۹۶ومتعاقبا نیز طبق رای شماره ۹۷۰۹۹۷۲۵۱۲۲۰۰۵۱۷مورخه۲/۵/۱۳۹۷ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قم مطلع گردیدم که عملیات تملیکی از سوی آن با نک ،دارای اشکالات حقوقی بوده ومتعاقب آن نیز رای بر ابطال سند معامله فیمابین اینجانب وآن بانک گردیده که مراتب طی اخطاریه شماره ۲/۲۲۷۰۹مورخه ۳۰/۸/۱۳۹۷ اداره ثبت اسناد واملاک بخش ۲ قم موضوع تحویل سند ملک جهت ابطال به اطلاع اینجانب رسیده است .وموجبات ضرروزیان وسلب آسایش بنده وخانواده ام را فراهم نموده است . لازم به توضیح است که خواهان پس از عملیات معامله ملک توسط اینجانب اقدام به طرح دعوی نموده وبنده نیز با استناد به سند تک برگی وطی تمام مراحل قانونی وثبت سند قطعی که بنام آن بانک صادر گردیده بود از گذشته آن خبر نداشتم . از این بابت تاکنون بارها موضوع را ازمعاونت های آن بانک ،مسئول حقوقی ،حراست وبازرسی مربوطه پیگیری نموده لکن اقدام موثری صورت نپذیرفته است. خانه تحویلی به اینجانب به هر علت مستحق للغیر واقع شده است وهر عقل سلیمی بانک را ضامن قیمت عادله روز/اجوروکلیه خسارات وارده می داند.بانک ضامن کلیه خساراتی است که به موجب فعل بانک به اینجانب واردشده است قیمت روزملک (ونه قیمت زمان تحویل ملک به اینجانب )وکلیه اجوری که محکوم له (آقای جلیلی )مطالبه می نماید،شرعاو قانونا به عهده مسبب آن (بانک مهراقتصاد )بوده ودر غیراینصورت تضییع حقوق اینجانب شده است چراکه اینجانب با دریافت قیمت سابق( ۹۵ )در شرایط کنونی به هیچ وجه قادرنخواهم بود تا مسکنی مشابه خانه ام که در اختیار دارم تهیه نمایم. لذا حسب قراردادمنعقده فیمابین تحت شماره م/۶/۴۸/۹۵/۱۳۳ مورخه ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ وسند قطعی شماره ۱۶۸۱۵۰ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۴قم هرگونه فساد در معامله به عهده فروشنده قیدشده است تقاضا دارم به منظور جلوگیری از ضرروزیان بیشتر اینجانب اقدام مقتضی صورت پذیرد .لازم بذکر است که بنده یک فرهنگی هستم وبه دلیل اطمینان به بانک بسیجیان در این بانک سالها سرمایه گذاری واقدام به خرید ملک نموده ام ودر شرایط فعلی که بنده باید ملک را تخلیه نمایم من وخانواده ام هیچ گونه سرپناهی نداریم لذا دراین شرایط خواهشمندیم نسبت به در یافت حق وحقوقم مرا یاری کنید . نشانی :قم ۲۰متری شهیدبهشتی – چمران شمالی – کوچه ۱ – پلاک ۳۹

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

همان گونه که بیان کردید حکم مسئله مشخص است و بانک ضامن خسارات است و باید این مسئله از طریق دادگاه و شکایت از بانک پیگیری شود و ما با ادارات و بانکها ارتباط کاری نداریم

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن