نماینده شرکت الف با نماینده موسّسه ب قراردادی منعقد نموده اند. اولاً با این موضوع که شرکت ۴ بار در سال دستگاههای فنی مورد استفاده موسّسه را سرویس کرده و ضمناً هر وقت دستگاههای مزبور خراب شد آنها را همان روز تعمیر نماید و اگر امکان تعمیر در همانروز وجود نداشت شرکت، دستگاههای جایگزین تا زمان تعمیر دستگاه اصلی را جهت استفاده در اختیار موسّسه قرار دهد. مدّت قرارداد ۱۰ سال است و نرخ ارائه خدمات فوق به هر دستگاه، سالیانه با توافق طرفین تعیین می شود (در صورت عدم توافق، داور مرضیّ الطّرفین نرخ را تعیین می کند) و ماهیانه توسّط موسّسه به شرکت پرداخت می گردد. سوال: با توجّه به اینکه هیچ یک از عناوین جاعل، عامل، اجیر و مستأجر در قرارداد فوق به کار نرفته و صرفاً از عناوین شرکت و موسّسه استفاده شده است این قرارداد چه عقدی است و آیا لازم است یا جایز؟ ۲- آیا موسّسه می تواند قرارداد را یکجانبه فسخ نماید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ۱- معمولاً اینگونه قراردادها عنوان اجاره دارد و اجاره عقد لازم است.
۲- حق فسخ قرارداد یکطرف بدون مجوّز شرعی برای هیچکدام از طرفین نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن