هرگاه شخص “الف” ملکی را به فرد “ب” بفروشد و شخص “ب” هم آن ملک را به فرد “ج” بفروشد سپس فرد “الف” و “ب” بیع انجام شده را بین خود اقاله نمایند وضعیت فروش ملک به شخص “ج” چگونه خواهد بود ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر ملک از مالکیت “ب” خارج شده باشد و حق خیار فسخ هم در بین نباشد ملک متعلق به “ج” است و اقاله موضوعیت ندارد و صحیح نیست مگر اینکه فرد “ج” هم رضایت به اقاله دهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن