همانگونه که مستحضر هستید، مسئله ورشکستگی بانکی از جمله بحران های اقتصادی ایران اسلامی است که در سالهای اخیر مشکلات بزرگی را برای کشور ایجاد کرده است. در راستای بررسی این مسئله، سوالات زیر به محضر آن بیت رفیع تقدیم میگردند: ۱) آیا میتوان در صورت ورشکستگی بانک، اندازه سپرده های «پس انداز و جاری» را که ماهیت قرض دارند یا اندازه سپرده های «مدت دار» را که ماهیت وکالت دارند قهرا کاهش دارد؟ (کاهش قهری دین در صورت ورشکستگی) ۲) آیا میتوان در صورت ورشکستگی بانک، اندازه سپرده های «پس انداز و جاری» را که ماهیت قرض دارند یا اندازه سپرده های «مدت دار» را که ماهیت وکالت دارند قهرا به سهام بانکی تبدیل کرد و درواقع دائنین را به مالکان بانکی تبدیل کرد؟ (تبدیل قهری دین در صورت ورشکستگی) ۳) آیا میتوان با استفاده از ابزار «شرط ضمن عقد» در سپرده های «مدت دار» که ماهیت وکالت دارند یا سپرده های «پس انداز و جاری» که ماهیت قرض دارد ،کاهش قهری تعهد بانک در قبال این سپرده گذاران در صورت ورشکستگی بانک را شرط کرد؟ ۴) آیا میتوان با استفاده از ابزار «شرط ضمن عقد» در سپرده های «پس انداز و جاری» را که ماهیت قرض دارند یا سپرده های «مدت دار» را که ماهیت وکالت دارند، تبدیل قهری دین به سهام بانکی در صورت ورشکستگی را شرط کرد؟

پاسخ استفتاء شما : ۱_ کاهش قهری دیون بانک به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی صحیح نیست.
۲_ بدون توافق با صاحبان سپرده نمیتوان این تبدیل دین به سهام بانکی را انجام داد.
۳- شرط کاهش قهری دین صحیح نیست و باطل است لکن میتوان شرط کرد که اگر بانک ورشکست شد سپرده گذار مبلغ معینی از سپرده خود را به بانک صلح یا هبه کند و با سپرده گذار در قالب شرط ضمن عقد توافق در این زمینه نمود.
۴_شرط تبدیل قهری دین به سهام صحیح نیست ولی میتوان در ضمن عقد با سپرده گذار صلح نمود که در صورت ورشکستگی مقدار معینی از دین به سهام بانکی تبدیل شود و باید مقدار آن مشخص باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن