پدر و برادرمان در زير آوار جان سپردند وضعيت ارث آنها چگونه است، لازم به توضيح است كه هم پدر و هم برادرمان داراى فرزند هستند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در فرض سئوال، اوّل بايد پدر را زنده فرض كنيم كه از پسرش ارث به سهم الارث خود ببرد و بعد پسر را زنده فرض كنيم كه از پدر به مقدار سهم الارث، ارث ببرد لازم به ذكر است كه پدر و پسر از همديگر در مقدارى كه از همديگر ارث برده‏اند ارث نمى‏برند بلكه از اصل مال ارث مى‏برند و بعد از آن كه هر كدام از ديگرى ارث بردند ورثه هر كدام از موّرث خود ارث مى‏برند مثلاً بچّه‏هاى پدر از مال، و هر مقدارى كه از پسر ارث برده، ارث مى‏برند و بچّه‏هاى برادرتان هم از پدرشان هم از مال او و هر مقدارى كه از پدر ارث برده، ارث مى‏برند و شما كه برادر او هستيد از برادرتان ارث نمى‏بريد زيرا فرض اين بود كه برادرتان فرزند دارد و شما از طبقه دوم ارث هستيد و لذا ارث نمى‏بريد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن