چنانچه شخصی به عنوان وکیل، اقدام به فروش ملک و دریافت ثمن معامله کرده باشد؛ در صورت مستحقّ للغیر درآمدن و بطلان بیع آیا وکیل و مالک (فروشنده) هر دو در مقابل خریدار به نحو تضامن، مسؤول و ضامن پرداخت ثمن و خسارات متعلّقه می باشند یا آنکه فقط مالک مسؤول است؟ آیا علم یا جهل وکیل یا مالک نسبت به موضوع، تأثیری در حکم فوق دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که وکیل، ثمن معامله را به مالک پرداخت کرده است مالک ضامن ثمن و خسارات متعلقه است و علم و جهل در اصل ضمانت تأثیری ندارد گرچه در برخی موارد در جبران خسارت تأثیر دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن