چنانچه عقدی واقع گردد و ما حصل عقد ضرر یکی از متعاقدین بنحو غبن فاحش باشد، آیا غبن در صورت ترقی قیمت کالا در بازه زمانی بعد از عقد قابل جبران است یا خیر؟ بر فرض جبران ضرر وارده از ناحیه عقد و خیار فسخ خریدار چه صورتی پیدا خواهد کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ملاک در غبن، غبن زمان انعقاد است و لذا اگر غبن در زمان انعقاد عقد صورت گیرد، مغبون حق دارد که معامله را فسخ کند همچنین اگر در زمان عقد غبن فاحشی صورت گرفته باشد که معمولاً عرف اینگونه ضرر را صرف نظر نمی کند و اسقاط خیار غین هم ناظر به اینگونه ضرر نبوده باشد حتی در صورت اسقاط غبن هم مغبون می تواند معامله را فسخ نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن